Do menu

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení, definice a výklad pojmů

1.1.

Internetový portál – web Evidátor.cz provozovaný na webové adrese evidator.cz Provozovatelem.

1.2.

Provozovatel – provozovatelem Evidátor.cz je Tomáš Lípa, Strážovská 140/29, Praha 5, 153 00, IČ: 875 61 204. Provozovatel je neplátce daně z přidané hodnoty.

1.3.

Činnost (popř. Služba) – obchodní činnost, ke které se Provozovatel zavázal na základě Smlouvy s Uživatelem. Činnost spočívá v testování a evidenci umístění odkazů a článků na různých webových adresách.

1.4.

Uživatel – označení pro registrované osoby tohoto portálu.

1.5

Kontaktní osoby – osoby zadané v systému Uživatelem, kterým se může zasílat oznámení e-mailem přes systém Evidátor.cz.

1.6.

Smlouva – je Smlouva o užívání Internetového portálu, uzavřená v elektronické podobě mezi Provozovatelem a Uživatelem.

1.7.

Uživatelský účet – účet Uživatele na Internetovém portálu, jež je veden ke konkrétním registračním údajům. Uživatelský účet eviduje vyplněné osobní či obchodní údaje Uživatele, WWW stránky, Odkazy a zároveň umožňuje Uživateli interakci s Provozovatelem.

1.8.

E-mail (také Registrační e-mail) – je e-mailová adresa uvedená Uživatelem při registraci. Je určena pro komunikaci Provozovatele a Uživatele. Při registraci dává Uživatel Provozovateli souhlas se zasíláním důležitých sdělení vztahujících se k provozu Internetového portálu či jeho Uživatelskému účtu, které nemají charakter komerčních sdělení.

2. Obecná ustanovení

2.1.

Tyto veřejné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Uživatelem, při registraci do Internetového portálu. Upravují zejména pravidla chování Uživatelů, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran a pravidla používání Internetového portálu.

2.2.

Tyto veřejné obchodní podmínky Evidátor.cz platí v rozsahu, který není výslovně vyloučen nebo odchylně upraven jinou smlouvou uzavřenou mezi Provozovatelem a Uživatelem.

2.3.

Nápověda Portálu označována jako FAQ je určena Uživatelům k orientaci v Portálu a obsahuje popis jednotlivých kroků a situací, včetně rad a tipů, která je sestavena na základě nejčastějších dotazů Uživatelů. FAQ není přílohou Smlouvy a ani není součástí těchto Obchodních podmínek a Uživateli nevznikají žádné nároky z titulu chyb v nápovědě nebo rad a tipů, které bude Uživatel považovat za chybné.

2.4.

Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením a plněním podmínek Smlouvy, zejména pak náklady na internetové připojení, si Uživatel hradí sám.

3. Registrace

3.1.

Uživatel provádí registraci za pomoci Internetového portálu Provozovatele.

3.2.

Registrace Uživatele je povolena fyzickým osobám, anebo právnickým osobám bez omezení.

3.3.

Zájemce vyplní při registraci své osobní/obchodní údaje, e-mailovou adresu a také platné fakturační údaje.

3.4.

Po dokončení registrace získá Uživatel přístup ke svému účtu na Internetovém portálu Evidátor.cz podle rozsahu zvoleného programu.

3.5.

Uživatel je povinen v případě změny vyplněných osobních/obchodních údajů provést jejich opravu v Internetovém portálu bez zbytečného odkladu.

3.6.

Uživatel provádí přihlášení ke svému účtu pomocí uživatelského jména (registračního e-mailu) a hesla, které mu bylo vygenerováno systémem automaticky a zasláno při registraci na e-mail.

3.7.

Každý Uživatel je oprávněn mít v Evidátor.cz pouze jeden účet. Po předchozí dohodě s Provozovatelem a následném elektronickém odsouhlasení e-mailem může být ve výjimečných případech povolena registrace více účtů jednoho Uživatele.

4. Tarify a ceny portálu

4.1.

Podrobná specifikace tarifů a jejich cen jsou uvedeny na webu Evidátor.cz v sekci ceník a najdete je zde.

5. Platba a fakturace

5.1. Platba

Základní tarif může využít Uživatel zcela zdarma bez jakéhokoliv poplatku.

Pro placené tarify je třeba zaplatit poplatek stanovený aktuálním ceníkem, který je dostupný na adrese Internetového portálu zde.

Uživatel zakoupí tarif registrací na Internetovém portálu. Po úspěšné registraci Uživatel obdrží e-mailem údaje k platbě a provede její úhradu jednou z podporovaných platebních metod, kterými jsou bezhotovostní převod na bankovní účet Provozovatele.

V případě platby bankovním převodem je Uživatel povinen vždy uvádět přidělený variabilní symbol. Neuvede-li Uživatel tento identifikátor, nebo uvede-li ho chybně, bere na vědomí, že nemusí být platba rozpoznána a přiřazena k Uživatelskému účtu. V případě, že Uživatel zjistí chybné zadání variabilního symbolu, je povinen o tomto informovat Provozovatele, a to e-mailem.

V případě, že si Uživatel nebude přát již dále využívat Evidátor.cz, má právo požádat e-mailem o ukončení a zrušení Uživatelského účtu. Uživatel bere na vědomí, že částka za zbylé nevyužité zaplacené období se nevrací.

5.2. Fakturace

Po úhradě objednávky je v případě platby bezhotovostním převodem na bankovní účet Provozovatele platba zpárována do 48 hodin od připsání celé částky na bankovní účet Provozovatele a na takovou platbu je vystaven daňový doklad – faktura, která ponese všechny zákonem stanovené náležitosti.

Fakturace probíhá výhradně elektronicky vystavováním daňových dokladů ve formátu Portable Document Format (*.pdf). Vystavená faktura – daňový doklad je zaslána Uživateli na E-mail, pod kterým provádí přihlášení do Internetového portálu.

Faktura – daňový doklad je vždy vystavován s údaji uvedenými v době vystavení v Uživatelském účtu. Každá následná změna, zejména pramenící z nesprávně vyplněných údajů ze strany Uživatele je možná na vyžádání a to e-mailem Provozovateli.

Uživatel čestně prohlašuje, že údaje zadané ve svém Uživatelském účtu jako fakturační údaje bude uvádět vždy správně. Zároveň čestně prohlašuje, že nebude v systému Evidátor.cz uvádět jiné fakturační údaje, než vlastní.

6. Práva a povinnosti Provozovatele

6.1.

Provozovatel zajišťuje zprostředkování a evidenci dat zobrazováním přihlášeným Uživatelům Internetového portálu.

6.2.

Provozovatel je oprávněn zrušit bez náhrady Uživatelský účet Uživateli v případě, že zjistí hrubé porušení těchto Obchodních podmínek. Za hrubé porušení veřejných obchodních podmínek se pak považují zejména tyto případy:

  • Duplicitní registrace (vytvoření více než jednoho účtu Uživatele stejnou osobou bez elektronického e-mailového souhlasu Provozovatele).
  • Zneužívání jednoho účtu více osobami.
  • Zadání neplatných osobních nebo obchodních údajů v nastavení Uživatelského účtu.
  • Provozováním software, který by narušoval chod systému.
  • Pokus o jakýkoliv podvod.
  • Nadměrné zasílání e-mailů Kontaktním osobám přes rozhraní portálu bez důvodu k tomuto úkonu.
  • Neslušné chování při komunikaci s Provozovatelem.

6.3.

Dále je Provozovatel oprávněn zrušit Uživatelský účet v případě, že se Uživatel nepřihlásí do Internetového portálu déle než 12 měsíců. Před zrušením účtu je povinen Provozovatel informovat Uživatele o tomto kroku a to 14 dní předem na Registrační e-mail. Provozovatel nenese odpovědnost za nedoručení takové zprávy s výjimkou, že by se prokázalo, že za nedoručení může jednoznačně jeho vlastní hrubé pochybení.

7. Práva a povinnosti Uživatele

7.1.

Uživatel je povinen dodržovat tyto Obchodní podmínky.

7.2.

Uživatel je povinen udržovat přihlašovací údaje ke svému Uživatelskému účtu v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesla nebo jeho zneužití, ledaže by vyšlo najevo, že byla způsobena na straně Provozovatele jeho úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí.

7.3.

Uživatel je povinen číst důležitá sdělení, která mu Provozovatel zasílá na Registrační e-mail. Po odeslání takového sdělení běží lhůta 7 dnů, po jejímž uplynutí je sdělení automaticky považováno za doručené a přečtené.

7.4.

Uživatel je povinen chovat se na Internetovém portálu Evidátor.cz slušně, zejména pak dodržovat pravidla slušného chování při komunikaci s Kontaktními osoby nebo s Provozovatelem portálu.

7.5.

Uživatel registrací a každým svým přihlášením prohlašuje, že:

  • Všechny informace zadané v Internetovém portále jsou pravdivé a aktuální. Dále, že v případě změny takových informací provede bez odkladu jejich změnu na aktuální.

8. Ochrana osobních údajů

8.1.

Uživatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovateli Evidátor.cz. Nakládání s osobními údaji Uživatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Provozovatel tímto prohlašuje, že oznámil Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracování osobních údajů a je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce dat pod evidenčním číslem: 00053879.

8.2.

Uživatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby Provozovatel užil jeho osobní údaje, u právnických osob kontaktní údaje, za účelem zasílání sdělení označených jako Důležitá sdělení, která nemají povahu komerčních sdělení.

8.3.

Provozovatel není oprávněn sdělovat osobní údaje jiného Uživatele Internetového portálu jinému Uživateli nebo komukoliv jinému za účelu jiném než je stanoven v těchto obchodních podmínkách.

9. Autorská práva

9.1. Autorská práva Provozovatele

Internetový portál Evidátor.cz je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“). Provozovatel vykonává veškerá práva vztahující se k Internetovému portálu.

  • Provozovatel je vlastníkem Internetového portálu.
  • Obsah Internetového portálu není povoleno uchovávat, upravovat, šířit, ani k němu vykonávat jiná majetková práva, nedá-li Provozovatel k takovému jednání výslovný souhlas.

10. Sankce

10.1.

Sankcemi, které je Provozovatel oprávněn uplatnit vůči Uživateli je zrušení nebo zablokování Uživatelského účtu.

10.2. Zrušení účtu

Provozovatel je oprávněn zrušit Uživatelský účet bez náhrady pro hrubé porušení Smlouvy, anebo těchto veřejných Obchodních podmínek.

Uživateli může být zrušen Uživatelský účet také pro porušování právních předpisů, či pro jednání, jímž poškozuje dobré jméno Provozovatele nebo Internetového portálu Evidátor.cz.

Na případy uvedené v předchozích dvou článcích může Provozovatel podle svého uvážení a závažnosti porušení užít i méně přísnou sankci, která je definována v dalším článku.

10.3. Pozastavení účtu

Provozovatel je oprávněn pozastavit Uživatelský účet Uživatele, pro jakékoli porušení Smlouvy anebo těchto Obchodních podmínek. Pozastavení účtu může mít charakter omezení přístupu Uživatele jen k některým funkcím účtu.

Pokud byl Uživatelský účet pozastaven pro trvalé porušování nebo pro trvající rozporný stav, a Uživatel nepřestane porušovat nebo trvající rozporný stav neodstraní, může Provozovatel po lhůtě 30 dnů Pozastavení účtu změnit na Zablokování účtu.

10.4.

Osoba, na jejíž Uživatelský účet byla uplatněna některá z výše uvedených sankcí, není oprávněna se bez výslovného souhlasu Provozovatele Evidátor.cz opětovně zaregistrovat.

10.5.

Vyjde-li najevo, že Provozovatel zrušil účet či ho pozastavil v důsledku omylu a má-li Uživatel na dalším trvání Smlouvy zájem, obnoví Provozovatel Uživatelský účet Uživatele zdarma bez nutnosti jeho opětovné registrace.

11. Závěrečná ustanovení

11.1.

Provozovatel nenese odpovědnost za obsah dat, které Uživatelé do systému Evidátor.cz sami zadávají.

11.2. Ukončení smlouvy (zrušení účtu)

Uživatel má právo vypovědět Smlouvu za následujících podmínek: Výpověď podá Uživatel ze svého Registračního e-mailu na e-mail uvedený na webu Internetového portálu zde. Provozovatel takovou výpověď bude akceptovat a Uživatelský účet zruší nejpozději do 30 dnů od podání výpovědi Smlouvy.

Zánikem nebo zrušením této Smlouvy zaniká právo na vrácení zbytkové ceny, kterou Uživatel zaplatil při registraci do systému.

11.3.

Jakmile je Uživatelský účet – v rámci procesu výpovědi podle předcházejícího článku – zrušen, odstraní Provozovatel z databáze Evidátor.cz veškeré údaje o takovém Uživateli, včetně všch dat, které jsou s účtem spjaty.

11.4.

Provozovatel nenese odpovědnost za pomalý nebo chybný přenos, který nastal v Evidátor.cz. Dále Provozovatel nezodpovídá za technické a softwarové problémy ze strany poskytovatelů internetu, mobilních operátorů nebo na zařízení Uživatele.

11.5.

Provozovatel je oprávněn změnit tyto Obchodní podmínky a další přílohy Smlouvy a je povinen oznámit skutečnost, že byly Obchodní podmínky změněny a zveřejnit jejich nové znění. Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze Obchodních podmínek pokaždé, když použije Internetový portál, tzn., přihlásí se ke svému Uživatelskému účtu. Neakceptuje-li Uživatel změny Obchodních podmínek, nemá právo užívat Internetový portál od doby platnosti nové verze Obchodních podmínek

11.6.

Obchodní podmínky, stejně jako uzavřená Smlouva, se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.., občanský zákoník.

11.7.

V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí veřejných obchodních podmínek nebo Smlouvy.

11.8.

Každým přihlášením Uživatel automaticky souhlasí s aktuálním zněním Obchodních podmínek.

 

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. ledna 2014.